Ubytovanie - Ubytovací poriadok

         Ubytovanie klientov v súkromí v objekte rekreačného strediska Liptovia Resort sa uskutočňuje na základe ich dobrovoľného prihlásenia sa na pobyt. Ubytovaní hostia predložia prevádzkovateľovi rekreačného strediska doklad totožnosti /občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz a pod./ a na základe jeho odpisu sú hostia zapísaní v Knihe ubytovaných. Prevádzkovateľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov ubytovaných hostí. Za maloleté ubytované osoby /deti/ koná zástupca. Ubytovanie v objekte je povolené len osobám, ktoré toho času netrpia infekčnou chorobou. Prevádzkovateľ objektu vydá ubytovaným hosťom potvrdenie o poskytnutí ubytovania a o zaplatení ceny za pobyt. Klientom sú poskytované služby v rozsahu a kvalite určenej Vyhláškou č. 419/2001 Z.z. o kategorizácii ubytovacích zariadení.
• Aktuálny cenník služieb za prenájom objektu je uverejnený na internetovej stránke rekreačného zariadenia Liptovia Resort. Služby sú poskytované na základe vopred určenej ponuky a dojednaných podmienok.
• Ubytovací čas predstavuje 24 hodín do 11.00 hodiny ráno, kedy je nutné uvoľniť objekt, inak je možné účtovať pobyt aj za nasledujúci deň. Možnosť stanovenia ubytovacieho času inak je nutné dojednať vopred.
• Ubytovaným klientom doporučujeme vhodné prezuvky. Pred vstupom do objektu je nutné očistiť si obuv. Je zakázaný vstup do objektu v športovej obuvi /lyžiarky, turistická obuv a pod./. Za mimoriadne znečistenie objektu je účtovaný poplatok podľa rozsahu znečistenia, minimálne však 15,- €.
• V celom objekte rekreačných domov platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory /terasa objektu, sedenie pri ohnisku v exteriéri/, kedy je potrebné mať na zreteli zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody na majetku a zariadení.
• Ubytovaní hostia sú povinní vykonať opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu priamo v objekte i v bezprostrednej blízkosti objektu a majú povinnosť dodržiavať nočný kľud v čase od 23.00 hod. večer do 6.00 hod. ráno.
• Exteriér a interiér objektu je udržiavaný a funkčný, ubytovaní hostia sú vo vlastnom záujme povinní prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a majetku objektu a nedostatky ihneď oznámiť prevádzkovateľovi objektu. Ubytovaní hostia nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí a inštalácie. Do vyhradených izieb je možné na požiadanie hosťa pridať prístelok, alebo detské lôžko.
• V celom objekte horských domov je zákaz používať vlastné elektrické spotrebiče okrem spotrebičov určených na osobnú hygienu v priestoroch vybavených prúdovým chráničom t.j. len v kúpeľniach objektu.
• Každý horský dom je očíslovaný. Pred odchodom z objektu je ubytovaný hosť povinný uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, zatvoriť okná a uzamknúť dvere. Za stratu kľúča je účtovaný samostatný poplatok. V horských domoch je potrebné hospodárne nakladať s teplou vodou z dôvodu jej obmedzenej kapacity – zásobník teplej vody.
• V celom objekte platí zákaz prenocovania návštev bez súhlasu prevádzkovateľa objektu.
• Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri i exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolnosti zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt. V celom objekte platí zákaz vynášania spoločenských hier, zákaz používania športových potrieb v interiéri určených pre exteriér /lopty, tenisové rakety, sánky a pod./, zákaz vnášania športových potrieb do izieb a z dôvodu bezpečnosti a poškodenia interiéru aj zákaz pohybu v športovej obuvi.
• Posteľná bielizeň, uteráky, osušky, utierky, deky a prestierania sú čisté a nepoškodené. Posteľná bielizeň slúži na celý pobyt (7 dní), pri výmene na požiadanie účtujeme poplatok. Hygienické zariadenia majú samostatné vetranie a umývateľné podlahy a steny. V kúpeľniach sa nachádza sprcha s tečúcou teplou a studenou vodou, skrinka na toaletné potreby, splachovacie WC. Udržujte čistotu – za mimoriadne znečistenie objektu /blato, zvratky/ účtujeme poplatok.
• K objektu je umožnený príjazd motorovým vozidlom po miestnej komunikácii na vyhradené parkovisko, ktoré nie je strážené. Jazda po príjazdovej ceste priamo ku vchodu do objektu je len na vlastné riziko a nebezpečie a je zakázané dlhodobo parkovať mimo parkovacích miest a v priestore priamo pri vstupe do rekreačného domu, okrem nevyhnutného času na vyloženie a naloženie materiálu. Pri prihlasovaní ubytovaných hostí je nutné oznámiť majiteľovi evidenčné číslo a typ parkujúceho vozidla.
• V objekte sú nádoby na odpadky bez možnosti separovania odpadov /plast, sklo, bio/. Voľné skladovanie odpadu pred objektom bez jeho zabezpečenia je zakázané.
• Jednotlivé izby určené na spanie sú dispozične oddelené od kuchyne, spoločenských priestorov a hygienických zariadení s tečúcou teplou a studenou vodou. Pri vstupe do objektu a jednotlivých izieb je nutné skontrolovať vybavenosť objektu a izieb a ich funkčnosť /lôžka, hygienické zariadenia, stôl, stoličky, skrine, osvetlenie, TV, DVD, satelitný prijímač a rádio v spoločenskej miestnosti a jedálni, v kuchyni tepelný zdroj na prípravu jedál, drez s výlevkou na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou, skrinky na riad, kuchynský riad, hygienické a čistiace potreby a prostriedky /vedro, metla, zmeták, mop/. Klient má právo využívať všetok majetok a zariadenie objektu, zároveň je zodpovedný za spôsobenú škodu.
• Prebývanie domácich zvierat je povolené po dohovore bez poplatku a len po predložení očkovacieho preukazu. Je prísny zákaz vstupu zvierat do priestorov, kde sú uskladnené potraviny. Psy musia mať náhubok a musia byť vedené na vodítku, nesmú byť ponechané bez dozoru majiteľa, nesmú odpočívať na lôžku a používať na kúpanie a podávanie pokrmov inventár objektu. Osoba, ktorá sprevádza zviera je zodpovedná za dodržiavanie kľudu a znáša všetky škody, spôsobené zvieraťom.
• Prevádzkovateľ objektu nezodpovedá za vnesené veci ubytovaných hostí a za škodu na odložených veciach ani v tom prípade, ak boli uložené na vopred na to určenom, zabezpečenom a vyhradenom mieste.
• Ubytovaní hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu prevádzkovateľ má právo vstúpiť do objektu a izieb iba za účelom vykonania povinností vyplývajúcich z prevádzkovania objektu /nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod./ po predchádzajúcom upovedomení ubytovaných hostí.
• Za škody spôsobené na majetku a zariadení objektu zodpovedá ubytovaná osoba.
• Pri ochorení alebo zranení ubytovaných hostí je nutné kontaktovať priamo zdravotnícke zariadenie a prevádzkovateľa.
• Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok – porušenie zakladá právny nárok prevádzkovateľa objektu na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím dohodnutého času. Tento ubytovací poriadok je dostupný v objekte horských domov, zverejnený na internetovej stránke rekreačného zariadenia Liptovia Resort a ubytovaní hostia sú s ním oboznámení aj ústne prevádzkovateľom zariadenia pri dojednaní podmienok ubytovania a preberaní objektu – neznalosť ustanovení nie je dôvodom na neplnenie povinností.

© 2016 Liptovia Resort